Sådan behandler vi dine data

 

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os:

Næstved Rygcenter, Eskadronsvej 4D, 4700 Næstved (cvr. Nr. 15006706) er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Næstved Rygcenter er en autoriseret privat sundhedsklinik indenfor osteopati, fysioterapi og genoptræning.

Du kan kontakte Næstved Rygcenter på telefon 5573 8844 eller på mail@nryg.dk hvis du har spørgsmål til din behandling.

Formålene for opbevaring og behandling af dine personoplysninger er at kunne hjælpe dig bedst muligt, samt dokumentere vores tiltag og sundhedsfaglige behandling af dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler primært følgende kategorier af personoplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mail
– journaler, notater, mails og aktiviteter
– dokumenter fra læger, sygehuse og forsikringsselskaber
– SMS og telefonbeskeder
– CPR-nummer

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til andre myndigheder inden for Sundhedsvæsenet, men kun efter samtykke fra dig. Derudover videregiver Næstved Rygcenter kun dine persondata, hvis lovgiv­ningen kræ­ver det, for eksempel til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Endelig videregiver vi per­sonoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til anden lovgivning, herunder for eksempel aktindsigt ifølge offentlighedsloven.

Næstved Rygcenter benytter databehandlere til for eksempel IT-drift, økonomi med mere, og indgår data­behandleraftaler med leverandører og samarbejdspartnere, der behandler personoplysningerne på Næstved Rygcenters vegne. Derudover sikrer Næstved Rygcenter gennem kontrakter og fortrolighedser­klæringer, at vores databehandlere, underdatabehandlere samt andre som vi deler dine persondata med, lever op til den standard for informationssikkerhed og databeskyttelse som i kræver.

Vores registrerings-/journalsystem har en funktion, hvor de enkelte behandlere og administrativt personale har adgang til hinandens dataregistreringer. Denne funktion bruges udelukkende til at hjælpe hinanden ved f.eks. fakturering.

Det er indskærpet, at man altid er logget ind med eget loginnavn og password og at brug af ovenstående funktion bør undgås og kun benyttes i særlige tilfælde.

Opbevaring af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grun­den til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkiv­reg­lerne. Vi kan være forpligtet til at opbevare dine oplysninger, jævnfør statens arkivregler eller regler om journaliseringspligt i mindst 5 år.

Hvis der for eksempel er oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle rets­krav, som måtte udspringe af et aftaleforhold, kan vi opbevare oplysningerne længere end 5 år. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivernes anvisning for arkivalier.

Hos Næstved Rygcenter har informationssikkerhed høj prioritet og der er fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Næstved Rygcenter beskytter kritiske og følsomme informationer og informa­tions­systemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse.

Rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
– indsigtsretten, hvorefter du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
– ret til berigtigelse (rettelse)
– berigtigelse og sletning, der giver dig ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har i særlige   tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv eller få behandling af dine personlige oplysninger be­grænset.
– indsigelsesret, hvor du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personlige oplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsyn.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per­son­lige oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

RING OP